สมัครเรียน

สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.

สาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.

 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผ...
 • สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้...
 • สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้ม...
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้...

 

 

Visitors: 206,785