ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รับสมัคร ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย รับสมัครครู สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี 1.วุฒิการศึกษาปริญาตรีหรือสูงกว่า มีวุฒิตรงกับสาขางานที่สอน ใน สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟแวร์/หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับคอมพิวเตอร์ (เขียนโปรแกรมได้ หรือเขียน Application  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
5. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 5. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
6. มีความรัก ความอ่อนโยน และมีความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก  6. มีความรัก ความอ่อนโยน และมีความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก
7. มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนใหม่ ๆ 7. มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนใหม่ ๆ
8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ 8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
9. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน 9. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

10.อัตราค่าจ้างตามที่ตกลง

10..อัตราค่าจ้างตามที่ตกลง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - เสาร์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
09524620962 หรือ ttech.bdi@gmail.com   line nangdna

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

Training Center

ศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพฯประจำปีการศึกษา 2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) วันที่ 23 ธันวาคม 2563

นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน 
(บีดีไอ)

                                                                                                                           แหล่งข่าว : http://ep.worldjournal.com/BK/2020-12-05/B06

 

Visitors: 118,544