BDI GROUP Talent New Generation

Training Center by T-TECH ได้เปิดอบรมหลักสูตร “Talent New Generation” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต  ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการคนและงาน เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ที่จำเป็นและทันต่อเหตุการณ์ ของกระแสธุรกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นกุญแจความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย

1. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) สู่ผู้นำยุคใหม่ 4.0  / ภาวะผู้นำ(Leadership)  / บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles and Responsible)

2. ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย  (The Art of Motivation to meet the Goals)

3. การสร้างและพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างาน (Team Building and Development for Supervisor)       

4. ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน (Communication and Interpersonal Skill) / การสอนงาน (Skill for  Job Instruction) / การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Skill for Job assignment, Delegation)

5. กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  (Problem Solving and Decision Making Process) 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ประธานด้านกิจกรรมสมาคมนักธุรกิจอาเซียน ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัท Billion Plus Communication, อาจารย์กฤตนันท์  ประทุมเนตร วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์นำพล ตั้งทรัพย์ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาการอบรม :

  • วันเสาร์ที่   12 , 19 , 26  พฤษภาคม   2561
  • วันพุธที่      16 , 23 , 30  พฤษภาคม  2561
  • วันเสาร์ที่  2 , 9  มิถุนายน   2561
  • เวลา  09.00 – 16.00 น.
Visitors: 196,341