WORLD DIDAC ASIA 2019

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าชมนิทรรศการ

และเข้าฟังสัมนา เรื่อง สื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Visitors: 206,785