MOUระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
เวลา 09.00 น. พร้อมแนะแนวการศึกษา
โดย1. รองฯ รวิภา บรรจงทัด2. ครูสิทธิโชติ มีสุข 3. ครูกนก บุญชูยะ 4. ครูธนพล เรืองขจร

Visitors: 196,352