พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด รุ่น 3

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ปจำกัด รุ่น 3
วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 163,965