ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 และการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประชุมชี้แจงการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
และการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 163,963