หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
"การติดตั้งระบบไฟฟ้าภานในที่อยู่อาศัย หรืออาคารขนาดเล็ก"
เรียนทฤษฏี ณ ห้อง B (MOMORIAL ROOM B)
เรียนปฏิบัติ ณ ห้อง ศูนย์ทดสอบชั้น 2

Visitors: 152,730