โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดอบรมโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 
 บรรยาย โดย ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ  
   - บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการ และการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ของครูในสถานประกอบการ

ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  -การบรรยายเรื่อง การกำกับ และดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี ,การประเมินผลการฝึกอาชีพ 

ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิระบบทวิภาคี และที่ปรึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
นายวันชัย สุวรรณวีรกุล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บรรยายเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ณ ห้องB Memorial ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

Visitors: 206,786