โครงการ การพัฒนาครูมืออาชีพ (Teacher Professional Development

โครงการ การพัฒนาครูมืออาชีพ (Teacher Professional Development)
เรื่องทิศทางอุตสาหกรรม ยานยนต์ ในประเทศไทย (The Automotive Industry Trend Direction
in Thailand) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม C ชั้น 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786