คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

โดย นายประสิทธิ์ จันทร์ดา  ผู้ชำนาญการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการอาชีวศึกษา  
จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
นางชุติมา ขอบไชยแสง เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

Visitors: 162,989