ขอบคุณผู้บริหาร SCL Engineering Co.,Ltd.

ขอบคุณผู้บริหาร SCL Engineering Co.,Ltd. ที่ให้ความรู้ & ให้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหลอดไฟฟ้า LED
และให้ความร่วมมือในโครงการศึกษาและงานค้นคว้าวิจัย (Product Development)
ในส่วนงานสาขาช่างไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)

Visitors: 204,272