ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.1 และการทดสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.1 และการทดสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียน ทดสอบสมรรถนะร่างกาย ระดับ ปวช.1ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,273