การสอบโครงการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการสอบโครงการ

โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,785