การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 7 มีนาคม 2563
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด

Visitors: 152,723