การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 4 มีนาคม 2563

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

Visitors: 200,855