การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Visitors: 204,277