การสอบมาตรฐาน T-TECH ด้านคุณธรรจริยธรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการสอบมาตรฐาน T-TECH ด้านคุณธรรจริยธรรม

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานเเม่พิมพ์พลาสติก สาขางานไฟฟ้า และสาขาการบัญชี

ด้วยระบบ Google Classroom

Visitors: 204,277