การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Visitors: 190,432