การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ Big Tree Residence

Visitors: 206,794