การสอบโครงการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการสอบโครงการ

โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,272