บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

คุณมาลินี จุฑาพรมณี CFO บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด 

มอบทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

และนักศึกษาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 จำนวน 109 ทุน 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,278