การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้านิเทศนักศึกษาและขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อใช้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Visitors: 204,269