การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

Visitors: 206,786