โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0  อาทิ โรบอท อาร์ม และระบบ MPS เป็นต้น

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786