การสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,856