การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 23 มกราคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการ

Visitors: 206,786