โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม 4.0

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม 4.0

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 -12.00 น.

ขอเชิญผู้มีความสนใจในเทคโนโลยีการผลิตและหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมรับชมการจัดแสดงและสอบถามความรู้เพิ่มเติมได้

ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ  โรบอท อาร์ม และระบบ MPS เป็นต้น

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/diri.rmutp/

Visitors: 206,785