โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 16 - 18 มกราคม 2563

คณะลูกเสือวิสามัญ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ณ ค่ายครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี

Visitors: 206,795