การฝึกอาชีพกับศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการฝึกอาชีพกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โดยศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,270