การเรียนการสอน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,269