การเรียนการสอน

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 206,786