กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

Visitors: 200,856