การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

Visitors: 204,270