โครงการการอบรมครูและบุคลากรด้านการพัฒนากลุ่มรายวิชาและจัดทำสื่อการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการการอบรมครูและบุคลากรด้านการพัฒนากลุ่มรายวิชา

และจัดทำสื่อการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,865