การสอบเค้าโครงโครงการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

เข้าสอบเค้าโครงโครงการ ปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 204,269