การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

วันที่ 19 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

โดยให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียน

ด้วยการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน

Visitors: 206,785