การพัฒนาการสอนระบบทวิภาคีด้วยกระบวนการชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูอาชีวศึกษา

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการอบรม

การพัฒนาการสอนระบบทวิภาคีด้วยกระบวนการชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

สำหรับครูอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

Visitors: 206,785