โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

วันที่ 2-11 ตุลาคม 2562

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 คน

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

ประจำปีการศึกษา 2562

“Marketing & Culture Immersion Camp 2019”

ณ Providence University ประเทศไต้หวัน

Visitors: 206,785