ครู​แนะแนว​ สพม.พิจิตร​ และแนะแนวการศึกษา​

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร

Visitors: 204,274