การนำเสนอหัวข้อโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

วันที่ 12 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการนำเสนอหัวข้อโครงการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,274