การเรียนการสอน

วันที่ 2 กันยายน 2560

การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

โดยครูฝึกในสถานประกอบการ

คุณฉันทนุช สิงห์ทอง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บ. BAE

และคุณรวิภา บรรจงทัด ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บ. BDI 

Visitors: 206,794