พิธีมอบประกาศนีบัตร

วันที่ 2 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปีการศึกษา 2560  

ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ BDI Group และได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและต่างประเทศ

Visitors: 204,269