อบรมการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิจัยอุตสาหกรรม

วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ส่งตัวแทน 

1. ครูพิมพร เทศแก้ว

2. ครูชลิดา สกุลดิษฐ์ และ

3. ครูอรวรรณ มูลชีพ

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิจัยอุตสาหกรรม 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

Visitors: 204,274