บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Mr. Lin Fu Chin Vice president ของบริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด  

สอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ได้แก่ 

นายเกรียงศักดิ์ อิ่มสมัย และนายสรายุทธ มาซ้อน 

เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน

Visitors: 200,864