สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

สถานประกอบการสอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1 ปีการศึกษา 2561

เพื่อรับเข้าเป็นพนักงานและสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่

1. บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสิทธิพง  แกรมค้างพลู, นายณัฎฐ์กิตต์ ภูยาทิพย์, นายสรพงษ์ สอนวิมล และนายธนกร วีระมโนกุล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธนธรณ์ จันทร์อำนวย, นายสหัสวรรษ นางแล และนายสุรสิทธิ์ สุวะไกร

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวสายชล แซ่จาง, นางสาวชัญญา แซ่เฮ่อ, นางสาวมณีวรรณ ศรีเสริม, นางสาวประวีณา ยงยืน และนางสาวปวีณา สุริยะ

และรับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 12 คน ได้แก่ นางสาวอรุณลักษณ์ วัฒนสุนทร, นายพีรณัฐ จุปะมัดตัง, นายธนกร เปรมจิตต์, นางสาวภรณ์ธิชา บุญเสริม, นายชุติพงษ์ จินวงศ์, นางสาวปาริชาต แซ่อั้ง, นายนิศธนาธร ไชยจำเริญ, นายปิยวัช หัดประโคน, นายวรเมธ ใจมั่น, นายอภิชโย จันทร์ทอง, นายอธิวัฒน์ รักษาชล และนายรฐนนท์ จันทร์ตรี

 

2. บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกษิดิศ รัตนบุรี, นายชญานิน รัตนะ, นายมณฑล มานุจัม และนายภานุพันธ์ โคเลิศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 7 คน ได้แก่ นายคุณัชญ์ หัดประโคน, นายฉัตรชัย ยินดีรัมย์, นายณัฐพล แขมคำ, นายพร้อมสิน พรหมสถิตย์, นายภูสิทธิ์ บุญเสริม, นายอธิวัฒน์ โตน้อย และนายอนุชา ยะระพันธ์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวรชนิศ อรุณศิงขริน​

และรับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 13 คน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ รับงาน, นายวิศวะ สุนทร, นางสาวนรินทร แวงวรณ, นายธนวัฒน์ สิทธิกสิกรรม, นายโอฬาร จารคุณ, นายณัฐวุฒิ เลี่ยนชอบ, นายชัยวัฒน์ อุบลรัตน์, นายณัฐภัทร แก้วละออ, นายชัยพันธ์ สุขผล, นางสาวศิริขวัญ เขื่อนสี่, นายธนภัทร ศิริเวช, นางสาวชนิดา ภูมิมะนาว และนายมาณพ ชัยชะบา​

3. บริษัท เฟิร์สรับเบอร์ จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชัยวุฒิ พรมมี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธวัชชัย วุฒิสันเทียะ และนายมนัส ไชยวงค์​

4. บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชโยดม  หวังบุญกลาง​

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวรพงศ์ เดชคง, นายธนากรณ์  สุขแก้ว และนายสุทธิภัทร แย้มปราศัย

5. บริษัท บริษัท ไทคิน สแตนดาร์ด โมลด์เบส จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 

ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพงค์พัฒน์ แหยมประเสริฐ, นายอุเทน ศรีสิงห์, นายทรงพล ขุนยงค์, นายชาติชาย ชาวสวย และนายพงค์พัฒน์ แหยมประเสริฐ

6. บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน ได้แก่ นายณัฐพล จันทรคาม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวอรสา พรหมสวัสดิ์

7. บริษัท บรินดา เทค เซอร์วิส 2015 จำกัด รับนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนภัทร วรเมธธนากร และนางสาววริศรา ปินตาดง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวนันทิชา ติงนาย

Visitors: 206,786