บริษัท สยามโปรไทยแลนด์ จำกัด สอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

บริษัท สยามโปรไทยแลนด์ จำกัด สอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

ได้แก่ นางสาววราพร แก่นจรรยา และนางสาวกันยา รักษาจิตร์ 

เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน

Visitors: 204,272