คณะกรรมการตรวจความพร้อมขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร 2557

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจความพร้อมขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร 2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

โดยมีคณะกรรมการตรวจความพร้อม ดังนี้ 

1. นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ, 
2. นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, 
3. นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, 
4. นางกาญจนา ปันจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, 
5. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, 
6. นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ, 
7. นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, 
8. นางอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, 
9. นายปกร พัวพัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ  

Visitors: 200,858