การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่

1. นายจรินทร์ หลังสัน  ผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการฯ

2. นางอุบล สารากิจ     รองผู้อำนวยการ   กรรมการ

3. นายศักดิ์ ศศิกุลกมล ครูเชี่ยวชาญ        กรรมการ/เลขานุการ

Visitors: 204,272