โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ

 

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
(Youth Greenovation Awards 2019 : YGA 2019)

ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต"
(Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality)


ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา รางวัลสนับสนุนผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.powerofinnovation.or.th/

Visitors: 190,432